}

استخدام در سیمکانمعتقد به دین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور
التزام به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران
رعایت شئونات اسلامی و حجاب در محیط کار
نداشتن سابقه همکاری و عضویت در کلیه گروه های غیر قانونی
نداشتن اعتیاد به مواد مخدر
نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اشتهار به موارد غیر اخلاقی
نداشتن منع استخدامی از نظر خدمت وظیفه عمومی
نداشتن تعهد خدمت و رابطه استخدامی در سایر شرکت ها و موسسات
برخورداری از سلامت جسمانی برای انجام وظایف محوله با توجه به شغل استخدامی مورد نظر
قبول تعهد خدمت در محل تعیین شده از طرف شرکت


اطلاعات فوق را تایید و تعهد می نمایم.